Bizi Takip Edin!
BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT ve KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

11 Mart 2022 ~ Cuma

13.15 - 13.30
Açılış Konuşması
13.30 - 14.45
Akciğer Kanseri Oturumu
Oturum Başkanları Mehmet Alpaslan Özgün
Türkkan Evrensel
13.30 - 13.50
Metastatik KHDAK’nde, driver mutasyon yokluğunda optimal 1. basamak tedavi seçimi Erdem Çubukçu
13.50 - 14.10
EGFR ve ALK pozitif KHDAK’nde sıralı tedavi Umut Kefeli
14.10 - 14.30
Metastatik KHDAK’nde nadir mutasyonlarda güncel yaklaşım Seher Nazlı Kazaz
14.30 - 14.45
Tartışma ve sorular
14.45 - 15.00
Kahve Molası
15.00 - 15.45
Tartışma Oturumu: Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda İmmünoterapi
Oturum Başkanları Ahmet Demirkazık
Mustafa Özdoğan
Mavi Köşe: Anti PDL-1 immünoterapiler küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde tek başlarına kullanılmalıdırlar. Ali Murat Tatlı
Kırmızı Köşe: Anti PDL-1 immünoterapiler küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde kemoterapi ile kombinasyonla verilmelidirler. Ece Esin
15.45 - 17.00
Kolorektal Kanser Oturumu
Oturum Başkanları Nuri Faruk Aykan
Doğan Uncu
15.45 - 16.05
Evre II-III kolon kanserinde adjuvan tedavi: *MSI-H yüksek riskli kolon kanseri adjuvan tedavi rehber önerileri? Tülay Kuş
16.05 - 16.25
Lokal-ileri rektum kanserinde tüm hastalara total neoadjuvan tedavi verilmeli midir? Optimal tedavi sıralaması ne olmalıdır? Yanıt değerlendirme ne zaman, nasıl yapılmalıdır? Faysal Dane
16.25 - 16.45
Moleküler çağda metastatik kolorektal kanser tedavisi Mehmet Artaç
16.45 - 17.00
Tartışma ve sorular
17.00 - 17.15
Kahve Molası
17.15 - 18.00
Tartışma Oturumu: Rektum Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Karar
Oturum Başkanı Bülent Karabulut
17.15 - 17.30
Mavi Köşe: Lokal ileri evre rektum kanserinde total adjuvant tedaviye çok iyi yanıt veren hastalarda cerrahiye gerek yoktur, hastalar yakın takip ile izlenmelidir. Ömer Dizdar
17.30 - 17.45
Kırmızı Köşe: Lokal ileri evre rektum kanserinde neoadjuvan tedaviye çok iyi yanıt veren hastalarda dahil yanıt veren hastalarda cerrahiye gerek vardır, bugünkü bilgiler ışığında aksi düşünülemez. Serkan Değirmencioğlu
17.45 - 18.00
Tartışma ve sorular

12 Mart 2022 ~ Cumartesi

09.00 - 10.15
Üst Gastrointestinal Sistem Tümörleri Oturumu
Oturum Başkanı Mehmet Aliustaoğlu
09.00 - 09.20
Özefagus-mide bileşke tümörlerinde optimal tedavi: neoadjuvan kemoterapi vs kemoradyoterapi Nuriye Özdemir
09.20 - 09.40
Mide kanserinde adjuvan tedavi Sezer Sağlam
09.40 - 10.00
Metastatik mide kanseri-moleküler gelişmeler ve immunoterapiler tedaviyi değiştirdi mi? Tarık Salman
10.00 - 10.15
Tartışma ve sorular
10.15 - 10.30
Kahve Molası
10.30 - 11.30
Hepatobiliyer Sistem Tümörleri Oturumu
Oturum Başkanları Bülent Orhan
Zeki Üstüner
10.30 - 10.45
HCC’de lokal ve sistemik tedavi yaklaşımları, oligometastatik hastada sistemik tedavi mi yoksa lokal kontrol mü daha önemli? Özkan Kanat
10.45 - 11.00
Metastatik kolonjioselüler karsinomda tanıdan tedaviye Meltem Baykara
11.00 - 11.15
Metastatik pankreas kanserinde sistemik tedavi – 2022’de elimizde sadece kemoterapi kombinasyonları mı var? Cemil Bilir
11.15 - 11.30
Tartışma ve sorular
11.30 - 12.15
UYDU SEMPOZYUMU
2. Basamak mKHDAK'da İmmünoterapi: Nivolumab Deneyimi
Oturum Başkanı Aytuğ Üner
Konuşmacı Ozan Yazıcı
12.15 - 13.15
Öğle Arası + Poster Sunum
13.15 - 14.10
Ürogenital Kanserler Oturumu
Oturum Başkanları Murat Dinçer
Turgut Kaçan
13.15 - 13.30
Mesane kanserinde tedavi şemaları Deniz Tural
13.30 - 13.50
Kastrasyon duyarlı metastatik prostat kanseri Ebru Çılbır
13.50 - 14.10
Kastrasyon dirençli metastatik prostat kanseri Bülent Çetin
14.10 - 15.00
Tartışma Oturumu: RCC’de Birinci Basamak Tedavi Kararı
Oturum Başkanı Ender Kurt
14.10 - 14.30
Mavi Köşe: Metastatik renal kanserli hastalarda TKI inhibitörleri ile basamaklar geçilmeli, immunoterapi ardışık kullanılmalıdır. Yüksel Ürün
14.30 - 14.50
Kırmızı Köşe: Metastatik renal kanserli hastalarda TKI ile kombine immunoterapiye erken geçiş, tedavi başarısına daha büyük katkı sağlar, geciktirilmemelidir. Çağatay Arslan
14.50 - 15.00
Tartışma ve sorular
15.00 - 15.15
Kahve Molası
15.15 - 16.30
Meme Kanseri
Oturum Başkanları Fazıl Aydın
Mustafa Teoman Yanmaz
15.15 - 15.40
Hormon pozitif, HER2- meme kanserinde adjuvan-metastatik sistemik tedavi Tuğba Yavuzşen
15.40 - 16.00
HER 2+ meme kanserinde neoadjuvan /adjuvan ve sistemik tedavi Devrim Çabuk
16.00 - 16.20
Triple negatif meme kanseri neoadjuvan /adjuvan ve sistemik tedavi Mutlu Doğan
16.20-16.30
Tartışma ve sorular

12 Mart 2022 ~ Cumartesi - Sözlü Bildiri Oturumu

09.30 - 12.15
12 MART CUMARTESİ
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Fatih Karataş, Dr. Hilmi Kodaz, Dr. Gökhan Çelenkoğlu
Sözlü Bildiri Salonu
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ KONUSU
BİLDİRİ YAZARI
SB-01
Obezitenin benign ve malign prostat histopatolojileri üzerine etkisi Emre Ulukaradağ
SB-02
The frequency of gastrointestinal parasitosis in patients with dyspepsia Elvina Almuradova
SB-03
Bevasizumab alan metastatik kolon kanseri hastalarında sistemik inflamatuar yanıt indeksinin (sırı) prediktif ve prognostik önemi Yusuf Açıkgöz
SB-04
Myelodisplastik sendrom ve aplastik anemi ile ilişkili proksismal nokturnal hemoglobinüri: tek merkez deneyimi Sena Ece Davarcı
SB-05
Hepatosellüler kanser hastalarında c-jun düzeyinin sorafenib tedavi yanıtı ve prognozu ile ilişkisi Ergin Aydemir
SB-06
Tip 2 diyabetes mellitus tanısıyla üç ve daha fazla oral antidiyabetik kullananlarla bazal insülin veya bazal insülin ve oral antidiyabetik kullananlarda son beş yıldaki hba1c, metabolik parametreler ve diyabetik komplikasyonların değerlendirilmesi Duygu Ercan Uzundal
SB-07
65 yaş ve üstü t3n0 kolon kanserli hastalarda sistemik inflamatuar indeksin sağkalım ile ilişkisi Sedat Yıldırım
SB-08
Metastatik kolon karsinomu tanısı almış olan hastalarda kişisel, klinik ve patolojik özelliklerin karşılaştırılması ve uzun sağkalımla ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesi Feride Yılmaz
SB-09
Allojenik hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında cmv antijenemi testi ile cmv-dna pcr sonuçlarının karşılaştırılması Merve Keskinkılıç
SB-10
Serum ürik asit seviyesinin yoğun bakım mortalitesi ile ilişkisi Osman Sütcüoğlu
SB-11
Düzenli olarak takip edilen diyabetik bireylerle, düzenli olarak kontrole gelmeyen diyabetik bireyler arasında komplikasyon gelişiminin ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi Melek Çağlayan
SB-12
Meme kanseri moleküler sınıflamanın demografik ve histopatolojik özellikler ve sağkalım ile ilişkisi Mehmet Murat Zerey
SB-13
Microsatellite instability (msı) in endometrial cancer; frequency and prognostic significance Hacer Demir
SB-14
Penisilin alerjisi persistansında etkili olan faktörler Şafak Yıldırım Dişli
SB-15
Multipl myelom hastalarının farklı evreleme sistemine göre karşılaştırılması Engin Hendem
SB-16
Toksik karaciğer hastalığı ve mantar intoksikasyonu tanılarını alan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi Muzaffer Uğraklı
SB-17
Platin sensitif over karsinomların da hipertermik intraperitoneal kemoterapi ve sitoredüktif cerrahinin sağ kalıma etkisi Fatih Tay
SB-34
Karaciğer fonksiyon bozukluğu sonrası pankreas adenokarsinomlu hastalarda prognoz belirteçleri Mustafa Büyükkör
SB-36
İç Hastalıkları Kliniğimizde Yatan Hastalarda 25-Oh Vit D Düzeyleri ve Klinik Parametreler ile İlişkisi Nurullah İlhan
Öğle Arası
13.15 - 15.45
Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hilmi Kodaz, Dr. Fatih Karataş, Dr. Gökhan Çelenkoğlu
Sözlü Bildiri Salonu
BİLDİRİ NO
BİLDİRİ KONUSU
BİLDİRİ YAZARI
SB-18
Erken evre mide kanserinde cerrahi ile adjuvan kemoterapi arasında geçen süre prognozu etkiler mi? Kadriye Bir Yücel
SB-33
Metastatik veya rekürren serviks kanserinin birinci basamak tedavisinde kemoterapi ve bevasizumab tedavisinin etkinliği Aykut Demirkıran
SB-20
Esansiyel trombositoz, primer ve sekonder miyelofibroz tanılı hastalarda jak2, calr ve mpl mutasyonlarının klinik etkisi Abdussamet Çelebi
SB-21
Nüks veya metastatik hormon reseptörü pozitif, her2-negatif meme karsinomu tedavisinde cdk 4/6 inhibitörleri: tek merkez deneyimi İbrahim Çil
SB-22
Lokal ileri epidermal büyüme faktör reseptör 2 pozitif meme kanserli hastalarda immünhistokimya ile bakılan pozitiflik skorunun patolojik tam yanıta etkisi Ömer Faruk Akgül
SB-23
Erişkin düşük/orta risk miyelodisplastik sendrom olgularında yaşam kalitesi üzerine etkili faktörler Miraç Özen
SB-24
The effect of spleen doses on the hematological parameters in adjuvant gastric cancer radiotherapy Gonca Altınışık İnan
SB-25
Vaskülit tanılı hastalarda mefv mutasyonlarının sıklığı ve önemi Burcu Ulaş Kahya
SB-26
En az iki doz covid-19 aşılamanın öncesi ve sonrasında sars-cov-2 ile enfekte olan solid tümörlü hastaların analizi Oktay Ünsal
SB-27
Metastatik renal hücreli karsinom hastalarında ilk sıra tki tedavisi ile albumin/alp oranı sağkalım ilişkisi tek merkez deneyimi Ali Caner Özdöver
SB-28
Karaciğer siroz hastalarında copeptin düzeyinin prognostik önemi Özden Demir
SB-29
Ribosiklib kullanan hastalarda hepatotoksisitenin sıklığı ve tedaviye olan etkisi: tek merkez deneyimi Eyüp Çoban
SB-30
Metastatik renal hücreli kanser tanılı hastalarda axitinibin kullanıldığı basamağa göre sağkalım sonuçları Muhammed Muhiddin Er
SB-31
İlk seri tedavide platin ve gemsitabin verilen metastatik pankreas kanseri hastalarında albümin globülin oranının sağ kalıma etkisi Muslih Ürün
SB-32
Prostat kanseri yoğunluk ayarlı radyoterapi tedavisinde rektum volümünün akut gastro intestinal toksisite oluşumuna etkisi Duygu Gedik
SB-19
Her 2 pozitif mide kanserinde ikinci basamak kemoterapinin değerlendirilmesi Serkan Yıldırım
SB-35
Non Alkolik Steatohepatitte Erken Aterosklerotik Değişiklikler Şerife Sivridemir

13 Mart 2022 ~ Pazar

09.00 - 10.15
Geleceğe Bakış Oturumu: Genetik Gelişmelerin Onkoloji Pratiğindeki Yeri
Oturum Başkanları Ahmet Özet
Hakan Akbulut
09.00 - 09.20
Kanser tedavisinde yeni yolaklar (Hallmark) Ali Murat Sedef
09.20 - 09.40
NTRK onkoloji pratiğinde neyi değiştirdi? Nasıl kullanmalıyız? Ahmet Sümbül
09.40 - 10.00
2021 yılında yeni DSÖ sınıflamasıyla glial tümörlerde patolojik sınıflama değişimi ve klinik pratiğe yansımaları Ali Alkan
10.00 - 10.15
Tartışma ve sorular
10.15 - 10.30
Kahve Molası
10.30 - 11.55
Sohbet Köşesi: Kanser Diyeti & Yayınlar ve biz &Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı Aytuğ Üner
10.30 - 10.55
Kanser tanısı alan hastalara diyet önerileri Sezer Sağlam
10.55 - 11.20
Bilimsel makaleleri doğru yorumlarken ve yazarken neleri bilmeliyiz? Taner Demirer
11.20 - 11.45
Akılcı ilaç kullanımı Bülent Orhan
11.55 - 12.00
Kapanış